ดูแลระบบไอที MA/Maintenance เกาะสมุย

ดูแลระบบไอที MA/Maintenance เกาะสมุย

บริการดูแลระบบไอที (I.T. Support out source)

Service Policy (นโยบายการให้บริการ) บริการนี้ครอบคุม ระบบตู้สาขา PBX and IP-PBX, ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet,firewall,VPN,NAS) , ระบบทีวีรวม MATV, ระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV Camera), ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer), เซอฟเวอร์ (Server windows, Linux), ปรินเตอร์ (Printer), ระบบ fire Alarm, ทีเกียวข้องกับการให้บริการ บํารุงรักษา ระบบ, แก้ปัญการระบบ เพือให้ลูกค้าสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้โดยอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาจุกจิก และอุปกรณ์ทํางานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าปกติ

ลักษณะการบริการ (service method)

  1. แก้ปัญหาอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ตรงจุด  ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านไอที มากกว่า 10ปี ของเรา ที่แก้ปัญหาให้กับองค์กร, สำนักงาน, รีสอร์ท, โรงแรม, โรงพยาบาล, ธนาคาร, ฯลฯ ตลอดระยะเวลาทั้ง 10ปี เรามีความสามารถมากพอที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการเรียกช่าง เข้ามาแก้ปัญหาระบบให้กับคุณแต่ล่ะครั้งแล้ว การใช้บริการดูแลระบบแบบรายปีถือว่าคุ้มค่ามากกว่ามาก
  3. ประหยัดเวลา ตัดปัญหาเรื่องได้รับบริการที่ล้าช้าของช่าง เพราะบริการดูแลระบบรายไอทีรายปี ของเราบริการตลอด 24/7 มีช่องทางแก้ปัญหาให้ลูกค้าหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะผ่านระบบ Remote, เข้าไปปัญหาแบบเร่งด๋วยภายใน 1 ชม, หรือบริการให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  4. ซื้อสินค้าในราคาทุน ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10ปี ของเรา เรามีคู่ค้าหลากหลายบริษัท และเราซื้อสินค้าจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ทำให้สินค้าของเรานั้นมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา, เรื่องการรับประกัน, และประสิทธิภาพของสินค้าทีมีมาตรฐาน
  5. มีอุปกรณ์สำรองระหว่างซ่อม เมื่ออุปกรณ์ภายในของลูกค้ามีปัญหา เรามีอุปกรณ์สำรองต่างๆ พร้อมสำหรับแก้ปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้งานของลูกค้าไม่สดุด และดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

วิธีการติดต่อขอรับบริการฯ (Service Contact)

1. สามารถติดต่อโดยตรงทีเบอร์ 081 476 0847 โดยแจ้งปัญหาเบืองต้น เพือช่างสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ สําหรับแก้ปัญหาได้ครบถ้วน

2. ติดต่อผ่าน Line ID: samuifix หรือ Email: [email protected]

ขอบเขตของการบริการ (Service Policy)

  • บริการ ออนไซด์เซอร์วิส (on-site service) หรือการให้บริการแก้ปัญหาระบบถึงหน้างาน โดยให้บริการเป็นจํานวนครั้ง ตาม Package ทีเลือกใช้บริการ .
  • บริการ ออนไซด์เซอร์วิส (on-site service) หรือการให้บริการแก้ปัญหาระบบถึงหน้างานแต่ล่ะครั้ง ลูกค้า จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ชัวโมง
  • หากลูกค้าเรียกใช้งานมากกว่าจํานวนครังทีกําหนดใน Package ทางร้านคิดค่าบริการเพิมเติม ในอัตราค่าบริการเป็นชัวโมง ชัวโมงล่ะ 500 บาท
  • กรณีลูกค้าใช้บริการไม่ถึง จํานวนครังตามทีระบุใน Package ต่อเดือน จะไม่นับรวมในเดือนถัดไป
  • การแก้ปัญหาผ่านระบบโทรศัพท์ หรือ Remote Support สามารถใช้บริการได้ ไม่จํากัดจํานวนครัง

การสั่งซืออะไหล่ (Order Spare part) และ เครืองสํารองระหว่างการซ่อม (Advanced Replacement Device)

ร้านสมุยฟิกซ์ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์สํารอง บางส่วนใว้ให้บริการลูกค้า ในระหว่างทีลูกค้าซื้ออุปกรณ์ใหม่ เนื่องมาจากอุปกรณ์นั้น ชํารุดเสียหาย, ไม่มีประสิทธิภาพ, หรือเสื่อมตามอายุการใช้งาน

เพือให้การใช้งานระบบต่างๆ เป็นไปได้ อย่างราบรื่น ซึงอุปกรณ์สํารองนี้ทางได้มีระยะเวลาในการสํารองไม่เกิน 15 วัน

หมายเหตุ : เนื่องจากร้านมีอุปกรณ์สํารองให้ลูกค้าอย่างจํากัด ทั้งนีอุปกรณ์สํารองอาจไม่เพียงพอ ต่อการใช้งานกับลูกค้าทุกคน ทางร้านจะแจ้งเป็นกรณีๆ ไป ว่าอุปกรณ์ใดยังสามารถให้ยืมได้ สําหรับอุปกรณ์ทีร้านให้ลูกค้าใช้งานชัวคราว ลูกค้าไม่สามารถกําหนดรุ่น และสเปคได้

service outsorce

แชร์ :

แบบฟอร์มติดต่อบริการ

 ส่งคำขอของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ข้อผิดพลาด: โปรดลองอีกครั้ง